Youth Eco

partnerzy

cypr

RESET

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w badaniach i edukacji, RESET inwestuje w tworzenie, ewolucję i rewolucję koncepcji, systemów i praktyk społecznych, które nadają priorytet ludzkości i odpowiadają na najbardziej wymagające wyzwania społeczne naszych czasów. Nasza organizacja koncentruje się na akceleracji wiedzy, aby wzmocnić pozytywne zmiany lokalne, krajowe, regionalne i globalne. Celem RESET jest promowanie sprawiedliwego i wolnego od przemocy świata poprzez edukację, dialog naprawczy, rozwój umiejętności wśród profesjonalistów i grup wrażliwych oraz konstruktywne działania. RESET działa w ścisłej współpracy z departamentami rządowymi, lokalnymi gminami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami komercyjnymi i instytucjami edukacyjnymi w celu sprostania wyzwaniom rynkowym, społecznym, gospodarczym i kulturowym. RESET wierzy, że trzy filary naszej pracy, badania, edukacja i dialog transformacyjny mogą prowadzić do kreatywnych rozwiązań, które wpływają na znaczące zmiany w tkance społecznej każdego społeczeństwa. Zespół RESET składa się z doświadczonych, w pełni wyposażonych badaczy, facylitatorów dialogu, trenerów, edukatorów, kierowników projektów, twórców stron internetowych i grafików. Specjalizuje się w inicjatywach społecznych i młodzieżowych, edukacji/e-learningu, integracji społecznej, dialogu transformacyjnym i kreatywnym wzmacnianiu pozycji. RESET posiada również szczególne know-how w zakresie działań upowszechniających i komunikacyjnych z potencjałem dotarcia do szerokiego grona grup docelowych, odpowiednich interesariuszy i opracowania kreatywnych narzędzi do osiągnięcia tego celu (tj. kampania w mediach społecznościowych, kreatywne filmy dokumentalne, historie wideo prowadzone przez użytkowników). RESET promuje działania i wyniki projektów za pośrednictwem swoich kanałów komunikacji oraz w ramach ogólnoeuropejskiej sieci partnerów. Liczy ona ponad 100 partnerów z całej Europy, w tym MŚP, start-upy, organizacje, uniwersytety, ośrodki badawcze itp. Zespół RESET ds. rozpowszechniania i komunikacji może świadczyć następujące usługi:

  • Opracowanie i koordynacja planu rozpowszechniania, komunikacji i wykorzystania
  • Wdrożenie działań rozpowszechniających online i offline
  • Rozpowszechnianie biuletynów, ulotek, informacji prasowych
  • Organizacja lokalnych wydarzeń, konferencji, dni informacyjnych w celu promowania projektu
  • Administracja i analiza ankiet – informacje zwrotne od uczestników (online i twarzą w twarz)

  • Opracowanie i wdrożenie ram oceny wpływu na społeczne, ekonomiczne i organizacyjne postrzeganie korzyści płynących z rozwiązań projektowych.

Opracowanie szeregu dobrze zdefiniowanych i udokumentowanych wskaźników rozpowszechniania i oddziaływania RESET współpracuje również z sześcioma dużymi gminami na Cyprze, w tym: Gmina Aglanztia, Gmina Evrihou, Gmina Agios Theodoros, Gmina Deryneia, Gmina Athienou, Gmina Pahna, docierając do ponad 50 000 mieszkańców. Ponadto RESET jest wybranym członkiem kilku sieci. Niektóre z nich są następujące:

malta

FRIENDS OF THE EARTH MALTA

Friends of the Earth Malta (FoEM) jest niezależną organizacją, która nie jest powiązana z żadną partią polityczną. Nie jest również bezpośrednio powiązana z żadną inną grupą środowiskową na Malcie, ale współpracuje z kilkoma społecznymi i środowiskowymi organizacjami pozarządowymi w kwestiach, które są przedmiotem wspólnej troski i zainteresowania. FoEM działa w dziedzinie ochrony środowiska na Malcie od 1985 roku. Pierwotnie utworzona pod nazwą Żgħażagħ Għall-Ambjent (Youths for the Environment), organizacja stała się później powszechnie znana jako Moviment Għall- Ambjent (Movement for the Environment). FoEM został założony z zamiarem konsolidacji różnych grup młodzieżowych i środowiskowych w kraju, które szybko przekształciły się w komitet aktywistów. W 1991 r. grupa dołączyła do międzynarodowej sieci Friends of the Earth. Friends of the Earth International obejmuje grupy z 75 krajów i 6 kontynentów, co czyni ją największą na świecie oddolną siecią ekologiczną. ० Od 2008 roku FoEM jest zarejestrowana u Komisarza ds. Organizacji Wolontariackich zgodnie z Ustawą o Organizacjach Wolontariackich. Zarejestrowana pod numerem VO/0091 FoEM prowadzi kampanie dotyczące niektórych z najbardziej palących kwestii środowiskowych i społecznych, angażując społeczeństwo bezpośrednio poprzez szeroki zakres różnorodnych projektów i działań. FoEM tworzy i uczestniczy w dynamicznych kampaniach, podnosi świadomość na temat wielu istotnych kwestii krajowych i międzynarodowych oraz mobilizuje ludzi do udziału w procesach decyzyjnych. FoEM dąży do zapewnienia kreatywnych rozwiązań opartych na rzetelnej wiedzy i informacjach, w szczególności poprzez promowanie alternatyw dla niektórych zachowań środowiskowych. Zgodnie z naszymi aktywistycznymi korzeniami, FoEM nieustannie lobbuje, mobilizuje i wpływa na społeczność polityczną w kierunku bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. FoEM stosuje różnorodne metody edukacyjne, aby dotrzeć do młodzieży i dorosłych, szczególnie skupiając się na grupach marginalizowanych, umożliwiając im współpracę na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Praca FoEM od ponad trzech dekad wpływa na politykę krajową. Obecnie kampanie koncentrują się na rolnictwie żywnościowym i bioróżnorodności, zmianach klimatu, wykorzystaniu zasobów oraz aktywizmie i demokratycznym uczestnictwie. FoEM jest częścią projektu School of Sustainability, który został uznany przez Global Education Network Europe (GENE) za jeden z 20 najbardziej wyróżniających się projektów w zakresie włączenia społecznego. Organizacja zatrudnia pięciu pełnoetatowych płatnych pracowników i jednego w niepełnym wymiarze godzin oraz zaangażowanych wolontariuszy, którzy pomagają we wszystkich działaniach. Płatni i nieopłacani pracownicy są podstawą codziennego funkcjonowania organizacji i realizacji działań. FoEM ma około 15 zaangażowanych wolontariuszy długoterminowych i wolontariuszy krótkoterminowych, którzy angażują się w określone obszary.

Niemcy

Aspire Education Group GmbH

Aspire Education Group GmbH to partnerstwo hybrydowych myślicieli systemowych, doradców, konsultantów i trenerów rozwoju przywództwa. Oferujemy badania, rozwój międzynarodowy, szkolenia i usługi konsultingowe w celu wspólnego opracowywania rozwiązań mających na celu zniwelowanie różnic w wydajności i nierówności, które mają wpływ na młodych ludzi i dorosłych lokalnie i globalnie. Współpracujemy z kluczowymi influencerami i organizacjami w Niemczech, Europie, Afryce i Wielkiej Brytanii na rzecz większej mobilności społecznej, integracji, innowacji, edukacji i rozwoju gospodarczego. Nasza niedawno założona firma w Niemczech czerpie z wiedzy i marki naszej firmy w Wielkiej Brytanii, która koordynowała kilka udanych partnerstw strategicznych Erasmus + na rzecz innowacji w sektorach edukacji szkolnej i edukacji dorosłych, obejmujących łącznie 16 partnerów w 14 krajach. Nasz projekt FEMENIN dotyczący umiejętności finansowych i ekonomicznych kobiet-przedsiębiorców został uznany przez program Erasmus+ za najlepszą praktykę. Inne istotne projekty obejmują UP TO SPEED, grywalizację nauki języków obcych, Family Learning of Maths z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, które opracowały wyniki intelektualne w języku niemieckim za pośrednictwem naszego austriackiego partnera. We Men ma na celu poprawę metod nauczania w zakresie inteligencji emocjonalnej i szkolenia w zakresie równości płci dla nauczycieli dorosłych za pomocą rozwiązań cyfrowych. Aspire jest pionierem dialogu transformacyjnego w odniesieniu do nierówności i promowania etycznego przywództwa w edukacji i rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie dla grup marginalizowanych i mniejszościowych. W Afryce Wschodniej i Zachodniej Aspire jest kuratorem okrągłych stołów ekspertów i współautorem raportów tworzących koncepcję “Edukacja dla bogactwa”, prezentowanych w Gambii, Kenii, Ugandzie i Nigerii oraz w Izbie Gmin Wielkiej Brytanii, w celu promowania partnerstw, dostosowywania inwestycji w potencjał ludzki i technologię do rozwoju społecznego i gospodarczego, zachęcania do przedsiębiorczości i wspierania przywództwa kobiet. Są one zgodne z afrykańską Agendą 2063 i partnerstwem UE-UE. Aspire założyło bazę w Kampali wraz z partnerami z Wielkiej Brytanii i Ugandy. Rozwinęliśmy głębokie i zniuansowane wielokulturowe i wieloetniczne zrozumienie, szczególnie zglobalizowanych populacji w Europie i Wielkiej Brytanii, co przekłada się na wysokie kompetencje kulturowe do pracy między narodami i kulturami w poszukiwaniu bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych rozwiązań barier społecznych i ekonomicznych oraz nierówności, które pandemia zarówno uwydatniła, jak i zaostrzyła. Zamierzamy również wykorzystać nasze sieci i kompetencje kulturowe poprzez nasze programy i inicjatywy w celu wzmocnienia partnerstw na rzecz innowacji, opracowania innowacyjnych rozwiązań i budowania zdolności cyfrowych w celu zwiększenia uczestnictwa młodszej i starszej populacji żyjącej w coraz bardziej zróżnicowanych Niemczech i Europie. ASPIRE jest członkiem kilku sieci powiązanych z projektem, które zostaną wykorzystane do dalszego wykorzystania projektu: ASPIRE jest członkiem kilku sieci powiązanych z projektem, które zostaną wykorzystane do dalszego wykorzystania projektu: JANUN Hannover Zespół wspiera młodzież i młodych dorosłych w tworzeniu grup roboczych i międzynarodowych spotkań młodzieży wokół tematów edukacji ekologicznej, zmian klimatycznych, konsumpcji i globalizacji, integracji, odpadów, naturalnego ogrodnictwa i upcyklingu. GIZ (Deutsche Gessellschaft für Internationale Zussamenarbeit) jest dostawcą usług w dziedzinie współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacji międzynarodowej, zajmującym się kształtowaniem przyszłości wartej życia na całym świecie. Służba Migracji Młodzieży, “Jugendmigrationsdienste (JMD) składa się z ponad 450 ośrodków w całych Niemczech, które oferują porady, wsparcie, edukację i szkolenia w różnych językach, aby pomóc młodym ludziom np. w radzeniu sobie z problemami w szkole, szukaniu praktyk zawodowych lub kwestiach formalnych związanych z rejestracją.

GRECJA

SYMPLEXIS

Symplexis jest organizacją non-profit, której celem jest zwiększanie spójności społecznej, zaspokajanie współczesnych potrzeb populacji zagrożonych wykluczeniem społecznym i promowanie praw człowieka. Wszystkie działania projektowane i wdrażane przez organizację są skoncentrowane na użytkowniku[1], a ich podstawą jest zestaw wartości, takich jak zrównoważony wpływ, szacunek dla wyjątkowości i podejścia dostosowanego do potrzeb, projektowanie i wdrażanie zorientowane na użytkownika oraz orientacja na wyniki. Organizacja zatrudnia obecnie 15 osób i ma ponad 10 aktywnych wolontariuszy, utrzymując również szeroką sieć współpracujących organizacji nie tylko w Grecji, ale w prawie wszystkich krajach UE. Obszary specjalizacji obejmują: – Ułatwianie (ponownego) wejścia na rynek pracy: Włączenie do rynku pracy jest jednym z głównych narzędzi promowania integracji społecznej i unikania marginalizacji. Dlatego Symplexis projektuje i wdraża zintegrowane i zrównoważone programy, dzięki którym określone populacje znajdujące się na skraju lub poza rynkiem pracy mogą (ponownie) uzyskać do niego dostęp. Takie programy wymagają podejścia opartego na beneficjentach, biorąc pod uwagę wiele szczególnych cech i potrzeb różnych grup znajdujących się w trudnej sytuacji. – Zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć: Symplexis aktywnie angażuje się w tworzenie społeczeństwa bez dyskryminacji ze względu na płeć lub tożsamość seksualną. Mimo że wyzwania związane z płcią przesunęły się z promowania równych szans między mężczyznami i kobietami, bardziej w kierunku ochrony praw i promowania równego traktowania jakości wszystkich obywateli, niezależnie od ich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, nadal istnieje długa droga do osiągnięcia równych szans dla wszystkich. Zwalczanie odpowiednich stereotypów, łagodzenie dyskryminacji ze względu na płeć (w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową) oraz kultywowanie kultury szacunku i akceptacji różnorodności stanowią cele wszystkich odpowiednich interwencji. – Promowanie edukacji i uczenia się przez całe życie: Oprócz rynku pracy, edukacja i uczenie się przez całe życie jest dodatkowym narzędziem o ogromnym znaczeniu dla promowania integracji społecznej. Istnieją dwie istotne kwestie, które są równie ważne: integracyjny system edukacji formalnej, zdolny do utrzymania uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w klasach oraz promowanie uczenia się przez całe życie poprzez edukację pozaformalną. Symplexis kładzie nacisk zarówno na wspieranie formalnego systemu edukacji i poszerzanie jego dostępu dla wszystkich, jak i na projektowanie i dostarczanie dostosowanych do potrzeb możliwości uczenia się przez całe życie, edukacji i budowania potencjału, szczególnie dla populacji znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. – Wspieranie integracji obywateli państw trzecich: Podejście Symplexis polega na wykorzystaniu kapitału ludzkiego obywateli państw trzecich w celu wzmocnienia ich społeczności. Organizacja koncentruje się na dwóch kwestiach: wspieraniu obywateli państw trzecich w integracji w społecznościach przyjmujących oraz pomaganiu społecznościom przyjmującym w akceptowaniu obywateli państw trzecich. W tym celu organizacja stosuje zintegrowane podejście, wykorzystując alternatywne środki promowania integracji obywateli państw trzecich, takie jak kampanie podnoszące świadomość, programy wprowadzające obywateli państw trzecich we wszystkie aspekty ich nowej społeczności (system edukacji, rynek pracy itp.), tworzenie sieci i rozwijanie relacji między obywatelami państw trzecich a ludnością rodzimą, zwalczanie radykalizacji i rasizmu itp. Symplexis jest zorientowany na jakość, stosując określony zestaw standardów do wszystkich realizowanych działań. Ten zestaw standardów obejmuje nie tylko zasady i wzorce związane z projektami, ale także kodeks postępowania dla członków zespołu projektowego i wszystkich specjalistów zaangażowanych w projektowanie i wdrażanie projektów. Wszystkie procesy i procedury stosowane przez organizację są odpowiednio zaprojektowane, koncentrując się na podejściu zorientowanym na wyniki, a jednocześnie wszystkie systemy i narzędzia organizacji są zaprojektowane w sposób promujący, zabezpieczający i utrzymujący wysoką jakość wyników.

Σλοβενία

Izobrazevalni center Geoss d.o.o.

Education Centre Geoss jest jednym z 12 krajowych wykonawców Słoweńskiego Urzędu Pracy, który jest odpowiedzialny za realizację programu Project Learning Young Adult (PLYA). IC Geoss ma jedną jednostkę w centrum Lublany. Mamy tam projekt PUM-O – Project Learning for Young Adults (PLYA), w którym jest 3 certyfikowanych mentorów zatrudnionych w długotrwałym krajowym projekcie z Ministerstwem Spraw Społecznych, w którym uczestniczą 24 młode osoby dorosłe w wieku 15-26 lat, które są wykluczone z regularnej edukacji i bezrobotne. Pomagamy im w socjalizacji, odpowiedzialności za swoje działania, rozwijaniu potencjału, uczeniu się różnych umiejętności, umiejętności cyfrowych, ukończeniu szkoły lub znalezieniu pracy. 24 uczestników bierze udział w programie przez 32 godziny tygodniowo. Program PLYA jest przeznaczony dla młodych dorosłych w wieku od 15 do 26 lat, którzy bez powodzenia ukończyli lub przerwali naukę na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej, zawodowej lub średniej. Uczestnicy mogą brać udział w programie przez okres do 10 miesięcy. Przy wsparciu mentorów i zewnętrznych współpracowników nabywają kompetencje, które pozwalają im wejść na rynek pracy lub kontynuować naukę w szkole. Słoweński Instytut Edukacji Dorosłych wspiera program swoimi profesjonalnymi działaniami. Tak więc mamy NEETS w stolicy Lublanie w centrum miasta i w gminie, w której mamy siedzibę – jesteśmy na obszarze wiejskim, więc chcemy zająć się młodzieżą również tutaj – w wioskach wokół naszego miasta. Angażujemy młodzież głównie poprzez opracowywanie programów i działań z młodzieżą, a nie dla młodzieży, aby utrzymać ich pełne zaangażowanie, otwartość na zmiany, przyczynianie się do własnego rozwoju i dzielenie się wizją. Traktujemy młodzież jako równych partnerów z dorosłymi w procesie podejmowania decyzji. Wszystko to jest widoczne w naszych programach (Project Learning for Young Adults – PLYA) dla młodzieży, w których zaangażowana młodzież uczestniczy w cotygodniowej koordynacji harmonogramu. Zaangażowanie młodzieży jako partnerów w podejmowanie decyzji, które ich dotyczą, zwiększa prawdopodobieństwo, że decyzje te zostaną zaakceptowane, przyjęte i staną się częścią ich codziennego życia. Ponadto umożliwienie młodzieży identyfikowania i reagowania na potrzeby społeczności pomaga im stać się empatycznymi, refleksyjnymi osobami, wyznaczając im kurs, aby potencjalnie kontynuować tę ważną pracę w przyszłości.

Πολωνία

The Polish Farm Advisory and Training Centre not for-profit Sp. z o. o.

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. jest prywatną organizacją non-profit zajmującą się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wzmacnianiem ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich w ogóle. Głównym celem organizacji jest poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez oferowanie im najlepszych i najbardziej profesjonalnych i spersonalizowanych porad w dziedzinie rolnictwa, a także różnorodnych kursów szkoleniowych i materiałów istotnych dla podmiotów wiejskich w zakresie: ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności, zielonego wzrostu, permakultury, rolnictwa społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie, a także zgodnie z kontekstem ich własnych potrzeb i aspiracji biznesowych. Organizacja wierzy, że rolnictwo jest jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego w Polsce, dlatego chce przyczynić się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskiego przemysłu rolno-spożywczego. The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. ma na celu pomoc w tworzeniu zrównoważonych przedsiębiorstw wiejskich, świadczenie dostosowanych do potrzeb usług edukacyjnych i szkoleniowych na obszarach wiejskich, zwiększanie rentowności i dochodów rolników oraz poprawę żywotności i jakości życia na obszarach wiejskich. The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. promuje przedsiębiorczość wśród młodych ludzi z obszarów wiejskich i stara się stymulować koncepcję upodmiotowienia obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju rolnictwa poprzez promowanie wielofunkcyjnych gospodarstw rolnych i umożliwienie rolnikom przetwarzania w gospodarstwie i sprzedaży swoich produktów bezpośrednio konsumentom. Dzięki temu ich działalność staje się bardziej opłacalna ekonomicznie, a ich produkty zyskują wartość dodaną, a jednocześnie cały sektor rolniczy w Polsce staje się bardziej konkurencyjny poprzez wspieranie rozwoju wysokiej jakości tradycyjnych produktów. Aspekt ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego jest kluczowy dla etosu organizacji, ponieważ angażuje się ona w edukację pozaformalną poprzez wdrażanie projektów europejskich i kierowanie ich w szczególności do ludności wiejskiej. Jednym z głównych celów The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. jest zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich takiego samego poziomu wiedzy i dostępu do edukacji i szkoleń, jaki jest dostępny na obszarach miejskich. Ma również na celu ułatwienie dostępu do niej mieszkańcom obszarów wiejskich poprzez skuteczne rozpowszechnianie informacji, dystrybucję materiałów szkoleniowych i dzielenie się wiedzą na obszarach wiejskich. Organizacja jest zatem ukierunkowana zarówno na kapitał ludzki, jak i kapitał na obszarach wiejskich, co prowadzi do poprawy usług, zwiększenia witalności i atrakcyjności obszarów wiejskich, a tym samym przyciągnięcia dalszego przyszłego kapitału, a co najważniejsze, ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, przyczyniając się do przywrócenia równowagi terytorialnej w Polsce i UE.