Youth Eco

Partnerji

Ciper

RESET

Z več kot 20 leti izkušenj na področju raziskav in izobraževanja organizacija RESET vlaga v ustvarjanje, razvoj in revolucijo konceptov, sistemov in praks, ki temeljijo na družbenih pobudah in dajejo prednost človečnosti ter se odzivajo na najzahtevnejše družbene izzive našega časa. Organizacija se osredotoča na pospeševanje znanja, da bi okrepila pozitivne lokalne, nacionalne, regionalne in globalne spremembe. Namen organizacije RESET je spodbujati pravičen in nenasilen svet z izobraževanjem, obnovitvenim dialogom, razvojem spretnosti med strokovnjaki in ranljivimi skupinami ter konstruktivnim delovanjem. RESET tesno sodeluje z vladnimi službami, lokalnimi občinami, nevladnimi organizacijami, gospodarskimi subjekti in izobraževalnimi ustanovami, da bi obravnaval tržne, družbene, gospodarske in kulturne izzive. RESET verjame, da lahko trije stebri dela – raziskave, izobraževanje in transformativni dialog – pripeljejo do ustvarjalnih rešitev, ki vplivajo na pomembne spremembe v družbeni strukturi vsake družbe. Ekipo RESET sestavljajo izkušeni, popolnoma opremljeni raziskovalci, spodbujevalci dialoga, trenerji, izobraževalci, vodje projektov, spletni razvijalci in grafični oblikovalci. Strokovna znanja imajo na področjih pobud, ki jih vodijo skupnosti in mladi, izobraževanja/e-učenja, socialnega vključevanja, transformativnega dialoga in ustvarjalnega opolnomočenja. RESET ima posebno znanje in izkušnje tudi na področju dejavnosti razširjanja in komuniciranja s potencialom doseganja širokega kroga ciljnih skupin, ustreznih zainteresiranih strani in razvijanja ustvarjalnih orodij za dosego tega cilja (npr. kampanje v družbenih medijih, ustvarjalni dokumentarni videoposnetki, video zgodbe, ki jih vodijo uporabniki). RESET promovira dejavnosti in rezultate projektov prek svojih komunikacijskih kanalov in v okviru vseevropske mreže partnerjev. Ta šteje več kot 100 partnerjev iz vse Evrope, vključno z MSP, zagonskimi podjetji, organizacijami, univerzami, raziskovalnimi centri itd. Ekipa za razširjanje in komuniciranje projekta RESET lahko zagotovi naslednje storitve:

Razvoj in usklajevanje načrta za razširjanje, komuniciranje in uporabo.
Izvajanje dejavnosti razširjanja na spletu in drugod.
Razpošiljanje novičnikov, letakov, sporočil za javnost.
Organizacija lokalnih dogodkov, konferenc, informativnih dni za promocijo projekta.
Vodenje in analiza anket – povratne informacije udeležencev (spletne in osebne)
Razvoj in izvajanje ogrodja za oceno učinka za socialno, ekonomsko in organizacijsko zaznavanje koristi projektnih rešitev.
Razvoj dobro opredeljenih in dokumentiranih kazalnikov razširjanja in vpliva. RESET sodeluje tudi s šestimi velikimi občinami na Cipru:

  • Občina Aglanztia,
  • Občina Evrihou,
  • Občina Agios Theodoros,
  • Občina Deryneia,
  • Občina Athienou,
  • Občina Pahna,

ki dosegajo več kot 50.000 državljanov. Poleg tega je RESET izbrani član več mrež. Nekatere od njih:

Malta

FRIENDS OF THE EARTH MALTA

Friends of the Earth Malta (FoEM – Prijatelji Zemlje Malta) je neodvisna organizacija, ki je ločena od vseh političnih strank. Prav tako ni neposredno povezana z nobeno drugo okoljsko skupino na Malti, vendar sodeluje z več socialnimi in okoljskimi nevladnimi organizacijami pri vprašanjih, ki so v skupnem interesu. Organizacija FoEM je na Malti dejavna na okoljskem področju že od leta 1985. Organizacija je bila prvotno ustanovljena pod imenom Żgħażagħ Għall-Ambjent (Mladi za okolje), pozneje pa je postala splošno znana kot Moviment Għall- Ambjent (Gibanje za okolje). Organizacija FoEM je bila ustanovljena z namenom združevanja različnih mladinskih in okoljskih skupin v državi, ki se je hitro razvila v odbor aktivistov. Leta 1991 se je skupina pridružila mednarodni mreži Friends of the Earth. Mednarodna mreža Friends of the Earth vključuje skupine iz 75 držav in šestih celin ter je tako največja svetovna okoljska mreža ljudskih organizacij. Od leta 2008 je FoEM v skladu z Zakonom o prostovoljnih organizacijah vpisana v register pri pooblaščencu za prostovoljne organizacije. Registrirana pod št. VO/0091 FoEM vodi kampanje o nekaterih najbolj perečih okoljskih in družbenih vprašanjih današnjega časa z neposrednim vključevanjem javnosti prek številnih različnih projektov in dejavnosti. FoEM ustvarja in sodeluje v dinamičnih kampanjah, ozavešča o številnih pomembnih nacionalnih in mednarodnih vprašanjih ter mobilizira ljudi za sodelovanje v procesih odločanja. Organizacija FoEM si prizadeva zagotavljati ustvarjalne rešitve, ki temeljijo na zanesljivem znanju in informacijah, zlasti s spodbujanjem alternativ nekaterim okoljskim ravnanjem. V skladu s svojimi aktivističnimi koreninami FoEM nenehno lobira, mobilizira in vpliva na politično skupnost v smeri pravičnejše in bolj trajnostne družbe. FoEM z različnimi izobraževalnimi metodami nagovarja mlade in odrasle, pri čemer se še posebej osredotoča na marginalizirane skupine in jih opolnomoča, da si skupaj prizadevajo za bolj trajnostno prihodnost. FoEM s svojim delom že več kot tri desetletja prispeva k oblikovanju nacionalne politike. Trenutno se kampanje osredotočajo na prehransko kmetijstvo in biotsko raznovrstnost, podnebne spremembe, uporabo virov ter aktivizem in demokratično udeležbo. FoEM je bila del projekta Šola trajnosti, ki ga je Evropska mreža za globalno izobraževanje (GENE) prepoznala kot enega od 20 najodličnejših projektov za vključevanje. Organizacija ima pet redno zaposlenih za polni delovni čas in enega zaposlenega za polovični delovni čas ter predane prostovoljce, ki pomagajo pri vseh dejavnostih. Plačani in neplačani zaposleni so v središču vsakodnevnega delovanja organizacije in izvajanja dejavnosti. FoEM ima približno 15 predanih dolgoročnih prostovoljcev in kratkoročnih prostovoljcev, ki sodelujejo na določenih področjih.

Nemčija

Aspire Education Group GmbH

Aspire Education Group GmbH je partnerstvo hibridnih sistemskih mislecev, svetovalcev, svetovalcev in trenerjev za razvoj vodenja. Ponujajo raziskave, mednarodni razvoj, usposabljanje in svetovalne storitve za sooblikovanje rešitev za odpravo razlik v uspešnosti in neenakosti, ki vplivajo na mlade in odrasle na lokalni in svetovni ravni. Sodelujejo v partnerstvih s ključnimi vplivneži in organizacijami v Nemčiji, Evropi, Afriki in Združenem kraljestvu za večjo socialno mobilnost, vključenost, inovacije, izobraževanje in gospodarski razvoj. Nedavno ustanovljeno podjetje v Nemčiji se opira na strokovno znanje in blagovno znamko podjetja v Združenem kraljestvu, ki je koordiniralo več uspešnih strateških partnerstev Erasmus+ za inovacije v šolskem sektorju in sektorju izobraževanja odraslih, v katerih je sodelovalo skupaj 16 partnerjev iz 14 držav. Projekt FEMENIN o finančni in ekonomski pismenosti za podjetnice je bil v programu Erasmus+ predstavljen kot najboljša praksa. Drugi pomembni projekti vključujejo UP TO SPEED, igrifikacijo učenja jezikov, družinsko učenje matematike z uporabo digitalnih orodij, ki je prek avstrijskega partnerja razvilo intelektualne rezultate v nemščini, We Men pa si prizadeva izboljšati učne metode na področju čustvene inteligence in usposabljanja o enakosti spolov za izobraževalce odraslih z uporabo digitalnih rešitev. Podjetje Aspire je pionir transformativnega dialoga glede obravnavanja neenakosti in spodbujanja etičnega vodenja v izobraževanju in razvoju podjetij, zlasti za marginalizirane in manjšinske skupine. V Vzhodni in Zahodni Afriki je Aspire pripravil okrogle mize strokovnjakov in bil soavtor poročil o konceptu “Izobraževanje za bogastvo”, ki je bil predstavljen v Gambiji, Keniji, Ugandi in Nigeriji ter britanski poslanski zbornici, da bi spodbudil partnerstva, uskladil naložbe v človeške zmogljivosti in tehnologijo za socialni in gospodarski razvoj, spodbudil podjetništvo in podprl vodenje žensk. To je v skladu z afriško agendo 2063 in partnerstvom med EU in AU. Aspire je skupaj z britanskimi in lokalnimi ugandskimi partnerji vzpostavil bazo v Kampali. Razvili so poglobljeno in pretanjeno večkulturno in večetnično razumevanje, zlasti globaliziranega prebivalstva v Evropi in Združenem kraljestvu, kar se kaže v visoki kulturni usposobljenosti za delo med narodi in kulturami pri iskanju pravičnejših in trajnostnih rešitev za socialne in gospodarske ovire ter neenakosti, ki jih je pandemija poudarila in še poslabšala. S svojimi programi in pobudami nameravajo izkoristiti svoje mreže in kulturno usposobljenost za krepitev partnerstev za inovacije, razvoj inovativnih rešitev in gradnjo digitalnih zmogljivosti za večjo udeležbo mlajšega in starejšega prebivalstva, ki živi v vedno bolj raznoliki Nemčiji in Evropi. ASPIRE je član več s projektom povezanih mrež, ki jih bo uporabil za nadaljnje izkoriščanje projekta: JANUN Hannover Ekipa podpira mladostnike in mlade odrasle pri oblikovanju delovnih skupin in mednarodnih mladinskih srečanj na temo okoljske vzgoje, podnebnih sprememb, potrošnje in globalizacije, vključevanja, odpadkov, naravnega vrtnarjenja in recikliranja. GIZ (Deutsche Gessellschaft für Internationale Zussamenarbeit) je ponudnik storitev na področju mednarodnega sodelovanja za trajnostni razvoj in mednarodnega izobraževalnega dela, ki se posveča oblikovanju prihodnosti, vredne življenja po vsem svetu. Službo za migracije mladih Jugendmigrationsdienste (JMD) sestavlja več kot 450 centrov po vsej Nemčiji, ki nudijo svetovanje, podporo, izobraževanje in usposabljanje v različnih jezikih, da bi mladim pomagali npr. pri reševanju težav v šoli, iskanju vajeništva ali vprašanjih uradne registracije.

Grčija

SYMPLEXIS

Symplexis je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za krepitev socialne kohezije, zadovoljevanje sodobnih potreb prebivalstva, ki mu grozi socialna izključenost, in spodbujanje človekovih pravic. Vse dejavnosti, ki jih organizacija načrtuje in izvaja, so osredotočene na uporabnike, temeljni kamen pa so številne vrednote, kot so trajnost vpliva, spoštovanje edinstvenosti in prilagojenega pristopa, oblikovanje in izvajanje, ki temelji na uporabnikih, ter usmerjenost k rezultatom. Organizacija trenutno zaposluje 15 ljudi in ima več kot 10 aktivnih prostovoljcev, vzdržuje pa tudi široko mrežo sodelujočih organizacij ne le v Grčiji, temveč v skoraj vseh državah EU. Področja specializacije vključujejo: – Olajšanje (ponovnega) vstopa na trg dela: Vključevanje na trg dela je eden od glavnih instrumentov za spodbujanje socialne vključenosti in preprečevanje marginalizacije. Zato Symplexis oblikuje in izvaja celovite in trajnostne programe, da lahko določene skupine prebivalstva, ki so na robu ali zunaj trga dela, (ponovno) vstopijo nanj. Takšni programi zahtevajo pristop, ki temelji na upravičencih, ob upoštevanju številnih posebnih značilnosti in potreb različnih ranljivih skupin. – Boj proti diskriminaciji na podlagi spola: Symplexis si dejavno prizadeva za družbo brez diskriminacije na podlagi spola ali spolne identitete. Čeprav so se izzivi na podlagi spola premaknili od spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami bolj k zaščiti pravic in spodbujanju enake kakovostne obravnave vseh državljanov, ne glede na njihovo spolno usmerjenost in spolno identiteto, je pot do enakih možnosti za vse še dolga. Boj proti ustreznim stereotipom, ublažitev diskriminacije na podlagi spola (vključno z diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete) ter gojenje kulture spoštovanja in sprejemanja raznolikosti so cilji vseh ustreznih ukrepov. – Spodbujanje izobraževanja in vseživljenjskega učenja: Poleg trga dela sta izobraževanje in vseživljenjsko učenje dodatna instrumenta, ki sta izredno pomembna za spodbujanje socialne vključenosti. Obstajata dve enako pomembni zadevi: vključujoč formalni izobraževalni sistem, ki lahko prikrajšane učence obdrži v učilnicah, in spodbujanje vseživljenjskega učenja z neformalnim izobraževanjem. Symplexis daje poudarek podpori formalnega izobraževalnega sistema in širjenju njegovega dostopa za vse, pa tudi oblikovanju in zagotavljanju prilagojenih priložnosti za vseživljenjsko učenje, izobraževanje in krepitev zmogljivosti, zlasti za prikrajšane skupine prebivalstva. – Spodbujanje vključevanja državljanov tretjih držav: Pristop Symplexis je izkoristiti človeški kapital državljanov tretjih držav za opolnomočenje njihovih skupnosti. Organizacija se osredotoča na dvoje: podpirati državljane tretjih držav pri vključevanju v skupnosti gostiteljice in pomagati skupnostim prejemnic, da sprejmejo državljane tretjih držav. V ta namen organizacija uporablja celostni pristop in uporablja alternativna sredstva za spodbujanje vključevanja državljanov tretjih držav, kot so kampanje ozaveščanja, programi uvajanja državljanov tretjih držav v vse vidike njihove nove skupnosti (izobraževalni sistem, trg dela itd.), mreženje in razvijanje odnosov med državljani tretjih držav in domačim prebivalstvom, boj proti radikalizaciji in rasizmu itd. Symplexis je usmerjena v kakovost in za vse dejavnosti, ki se izvajajo, uporablja poseben sklop standardov. Ta sklop standardov ne vključuje le s projekti povezanih pravil in meril, temveč tudi kodeks ravnanja za člane projektnih skupin in vse strokovnjake, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju projektov. Vsi procesi in postopki, ki jih uporablja organizacija, so ustrezno zasnovani, pri čemer se osredotočajo na pristop, usmerjen v rezultate, hkrati pa so vsi sistemi in orodja organizacije zasnovani tako, da spodbujajo, zagotavljajo in ohranjajo visoko kakovost rezultatov.

Slovenija

Izobrazevalni center Geoss d.o.o.

Izobraževalni center Geoss je bil do aprila 2023 eden od 12 nacionalnih izvajalcev Zavoda RS za zaposlovanje odgovornih za izvajanje programa Projektno učenje mlajših odraslih (PLYA). Enoto je imel v centru Ljubljane. Tam so izvajali projekt PUM-O – Projektno učenje mlajših odraslih (PLYA), kjer so bili zaposleni 3 certificirani mentorji na dolgotrajnem nacionalnem projektu z Ministrstvom za socialne zadeve, v katerega se je vključujevalo mlade odrasle, stare od 15 do 26 let, ki so izključeni iz rednega izobraževanja in brezposelni. Pomoč so dobili pri socializaciji, odgovornosti za svoja dejanja, razvijanju potencialov, učenju različnih veščin, digitalni pismenosti, dokončanju šolanja ali iskanju zaposlitve.Pprogram so obiskovali po 32 ur tedensko. Program PLYA je namenjen mladim odraslim, starim od 15 do 26 let, ki so neuspešno končali ali prekinili šolanje na osnovni, poklicni, strokovni ali srednješolski ravni. Udeleženci so lahko v programu sodelovali do 10 mesecev. Ob podpori mentorjev in zunanjih sodelavcev so pridobivali kompetence, ki so jim omogočale vstop na trg dela ali nadaljevanje šolanja. Andragoški center Slovenije podpira program s svojimi strokovnimi aktivnostmi. S tem imamo vzpostavljene stike z osipniki in mladinskimi delavci v glavnem mestu Slovenije – Ljubljani. V občini, kjer imamo sedež – smo na podeželju, pa želimo tudi še bolj nagovoriti mlade – v vaseh okoli našega mesta. Mlade vključujemo predvsem tako, da programe in dejavnosti razvijamo skupaj z mladimi, da bi bili mladi polno vključeni, odprti za spremembe, prispevali k lastnemu razvoju in delili vizijo. V procesu odločanja mlade obravnavamo kot enakovredne partnerje odraslim. Vse to je vidno v naših programih, kjer vključeni mladi sodelujejo pri usklajevanju urnika in tudi vsebin. Vključevanje mladih kot partnerjev pri sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo, poveča verjetnost, da bodo odločitve sprejeli, in da bodo postale del njihovega vsakdanjega življenja. Poleg tega opolnomočenje mladih, da prepoznajo potrebe skupnosti in se nanje odzovejo, pomaga mladim, da postanejo empatični in razmišljujoči posamezniki, kar jih usmerja na pot, da bodo to pomembno delo morda nadaljevali tudi v prihodnosti.

Poljski

The Polish Farm Advisory and Training Centre not for-profit Sp. z o. o.

Poljski center za kmetijsko svetovanje in usposabljanje neprofitni Sp. z o.o. je zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z zagotavljanjem storitev kmetijskega svetovanja, krepitvijo podjetniškega duha na podeželju in pospeševanjem razvoja podeželja na splošno. Glavni cilj organizacije je izboljšati preživetje podeželskih prebivalcev s tem, da jim nudi najboljše in najbolj strokovno ter osebno prilagojeno svetovanje na področju kmetijstva ter različne tečaje in gradiva za usposabljanje, ki so pomembni za podeželske akterje na področjih: varstva okolja, trajnosti, varnosti hrane, zelene rasti, permakulture, socialnega kmetovanja, zdravja in varnosti na kmetiji ter v skladu z njihovimi poslovnimi potrebami in željami. Organizacija verjame, da je kmetijstvo eno od glavnih gonil gospodarske rasti na Poljskem, zato želi prispevati k produktivnosti in konkurenčnosti poljske agroživilske industrije. Cilj neprofitne organizacije Poljski center za kmetijsko svetovanje in usposabljanje Sp. z o.o. je pomagati pri ustvarjanju trajnostnih podeželskih podjetij, zagotavljati prilagojene storitve izobraževanja in usposabljanja na podeželju, povečati donosnost in prihodke kmetov ter izboljšati vitalnost in kakovost življenja na podeželju. Organizacija spodbuja podjetništvo med mladimi s podeželja in si prizadeva spodbujati koncept krepitve vloge podeželja in trajnostnega razvoja kmetijstva s spodbujanjem večnamenskih kmetij in omogočanjem kmetom, da svoje proizvode predelajo na kmetiji in jih prodajo neposredno potrošnikom. S tem postane njihovo poslovanje bolj ekonomsko upravičeno in daje njihovim proizvodom dodano vrednost, hkrati pa s spodbujanjem razvoja visokokakovostnih tradicionalnih proizvodov povečuje konkurenčnost celotnega kmetijskega sektorja na Poljskem. Vidik nenehne osebne in poklicne rasti je ključnega pomena za etos organizacije, ki se ukvarja z neformalnim izobraževanjem z izvajanjem evropskih projektov in se osredotoča zlasti na podeželsko prebivalstvo. Eden od glavnih ciljev organizacije je zagotoviti prebivalcem podeželskih območij enako raven znanja ter dostop do izobraževanja in usposabljanja, kot je na voljo v urbanih območjih. Prav tako želi z učinkovitim razširjanjem informacij, distribucijo gradiva za usposabljanje in izmenjavo znanja na podeželju prebivalstvu omogočiti lažjo dostopnost. Organizacija je torej usmerjena tako v človeške vire kot v kapital na podeželju, kar vodi k izboljšanju storitev, povečanju vitalnosti in privlačnosti podeželskih območij ter s tem privabljanju nadaljnjega prihodnjega kapitala, njen ključni cilj pa je izboljšati kakovost življenja prebivalcev na podeželju, kar prispeva k ponovni vzpostavitvi ozemeljskega ravnovesja na Poljskem in v EU.